REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU MEDYCZNEGO RENTMAMA.PL

 

Wynajem

1. SUPERIA Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 115, NIP: 554-292-87-06, KRS 0000551430, zwana dalej Wynajmującym prowadzi wynajem sprzętów medycznych.
2. Najemca czyli klient dokonujący najmu sprzętu od firmy SUPERIA Sp. z o.o., składając zamówienie przez serwis internetowy www.rentmama.pl, oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu, rozumie jego zapisy, przyjmuje je do stosowania i zaakceptował jego postanowienia.
3. Wynajmujący wynajmuje sprzęt, a Najemca bierze go w najem na okres zadeklarowany przez Najemcę.
4. Wynajmujący zobowiązany jest wydać sprzęt w należytym stanie, gotowym do użycia, spakowany do transportu.
5.Okres najmu rozpoczyna się z chwilą odbioru zamówionego sprzętu od kuriera.

Zamówienie

1. Zamówienia na najem sprzętu w rentmama.pl mogą byc składane poprzez stronę www i pocztą elektroniczną przez 24 godziny na dobę przez 7 dni tygodnia oraz telefonicznie, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 18.00.
2.Po złożeniu zamówienia Najemca opłaca kwotę najmu w formie przedpłaty poprzez serwis płatności Przelewy24 lub bezpośrednio na konto wynajmującego.
3. Po potwierdzeniu wpłaty należności, zgodnie ze złożonym przez Najemcę zamówieniem, Wynajmujący wysyła sprzęt na adres wskazany przez Najemcę, przesyłką kurierską
4. Ostateczne parametry najmu, wiążące obie strony, określa umowa najmu podpisana przez Wynajmującego przy wysyłce sprzętu do Najemcy, a sporządzona na podstawie zamówienia złożonego przez Najemcę.
5. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia lub zmiany jego terminu realizacji za powiadomieniem klienta, w przypadkach kiedy brak jest zamawianego sprzętu do zamówienia lub oczekiwany przez Najemcę termin realizacji dostawy jest niemożliwy do spełnienia przez Wynajmującego.

Czas realizacji zamówienia i transport sprzętu

1. Zamówienie jest realizowane w dni robocze, od poniedziałku do piątku.
2. Czas dostawy zależy od miejsca dostarczenia sprzętu i rodzaju sprzętu do wypożyczenia. 3. Transport sprzętu odbywa się kurierem DPD.

Płatności

1. Wszystkie ceny w cenniku Wynajmującego są cenami brutto w złotych polskich.
2. Wynajmujący wystawia fakturę VAT, na dane podane przy składaniu zamówienia.
3. Wynajmujący przyjmuje płatności od Najemcy poprzez serwis Przelewy24 lub w formie przelewu bankowego.
4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany cen wynajmu towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do ofert, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

Warunki używania przedmiotu najmu

1.Najemca ma obowiązek używać najęty sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem.
2.Najemca jest zobowiązany do powiadomienia Wynajmującego o ewentualnej zmianie miejsca odbioru sprzętu przez kuriera po zakończeniu najmu.
3.Najemca nie może bez pisemnej zgody Wynajmującego, podnająć najętego od Wynajmującego sprzętu osobom trzecim.
4.Najemca zobowiązany jest dokonać wszelkich starań celem zabezpieczenia najętego sprzętu przed kradzieżą lub uszkodzeniem.
5.W przypadku nieoczekiwanych okoliczności, takich jak kradzież, pożar itp., Najemca zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić Wypożyczającego oraz odpowiednie służby (policję, straż pożarną itd.)

Wady przedmiotu najmu

1.Najemca zobowiązany jest do przeprowadzenia oględzin sprzętu przed rozpoczęciem najmu i wskazania ewentualnych wad sprzętu Wynajmującemu.
2. W przypadku stwierdzenia wadliwego działania urządzenia podczas jego eksploatacji, Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu i nie korzystanie z urządzenia do czasu sprawdzenia jego stanu przez Wynajmującego.
3.Czynsz najmu nie jest naliczany Najemcy, w czasie związania umową najmu z Wynajmującym, tylko w okresie przerwy w użytkowaniu sprzętu, spowodowaną jego usterką, a usterka powyższa została zgłoszona Wynajmującemu i zgłoszenie zostało uznane przez Wypożyczającego.
4.Wynajmujący w przypadku uznania zgłoszonej przez Najemcę usterki sprzętu wynajmowanego jest zobowiązana do usunięcia wad wskazanych przez Najemcę, bądź wymiany sprzętu na pozbawiony wad celem kontynuacji jego najmu.

Naruszenie obowiązku utrzymania najętego sprzętu w należytym stanie

1.Jeżeli najęty sprzęt zostanie zwrócony w stanie nienależytym, określonym w Umowie Najmu i niniejszych regulaminie najmu, Najemca jest zobowiązany do pokrycia na wezwanie Wypożyczającego wszelkich kosztów niezbędnych do przywrócenia najętemu sprzętowi należytego stanu.
2.Przyjmuje się, że najęty sprzęt został zwrócony w należytym stanie, jeżeli wady, które można rozpoznać bez dodatkowych oględzin, nie zostaną wskazane bezzwłocznie, zaś pozostałe wady w ciągu 3 dni roboczych, od dnia zwrotu urządzenia.

Utrata -kradzież przedmiotu najmu

1.W chwili zawarcia Umowy Najmu, Najemca przejmuje na siebie obowiązek zabezpieczenia i ochrony najętego sprzętu przed kradzieżą i utratą.
2.Jeżeli Najemca nie zwróci najętego sprzętu, w terminie ustalonym z Wynajmującym, Najemca jest zobowiązany do zapłaty kwoty wartości katalogowej sprzętu określonej w umowie najmu sprzętu, w terminie określonym przez Wypożyczającego.

Odstąpienie od umowy

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2. Za wykonanie w pełni usługi przez Wynajmującego rozumie się dostarczenie Najemcy zamówionego sprzętu. Po odbiorze sprzętu Najemca traci prawo do odstąpienia od umowy.

Zakończenie Umowy Najmu i zwrot najętego sprzętu

1.Najemca jest zobowiązany zwrócić najęty sprzęt w stanie niepogorszonym, oraz wyczyszczonym, gotowym do dalszej eksploatacji.
2.Zwrot najętego sprzętu musi się odbyć w terminie określonym z Wynajmującym stosownie do zapisów umowy najmu.
3.Czas najmu kończy się w dniu odbioru przez Wypożyczającego, najętego sprzętu, łącznie ze wszystkimi częściami niezbędnymi do jego dalszej pracy, oraz na podstawie protokołu zwrotu sprzętu potwierdzającego kompletność zwrotu sprzętu i wpłat zobowiązań najemcy. W przeciwnym razie sprzęt uznaje się za niezwrócony.
4.Wynajmujący zwraca Najemcy kaucję zwrotną, po zwrocie najętego sprzętu i rozwiązaniu umowy najmu.

 
Masz pytania jak działa sprzęt ?

Zadzwoń do nas
+48 690 400 350

Jak działa Rentmama?

Jak działa Rentmama?

Masz pytania jak działa nasza
wypożyczalnia online ?

Zadzwoń do nas
+48 690 400 350

Detektory tętna płodu (tzw. KTG) to urządzenia wykorzystywane w praktyce lekarskiej w celu odsłuchu pracy serca dziecka rozwijającego się w łonie matki. Badanie to pozwala ocenić prawidłowość wewnątrzmacicznego rozwoju płodu. Dostępne na rynku są zarówno detektory tętna płodu przeznaczone do zastosowań profesjonalnych, oraz te umożliwiające domowe KTG. Nowoczesny detektor tętna płodu pozwala na sprawdzenie akcji serca już od dziewiątego tygodnia ciąży. Zaawansowane technologicznie urządzenia do pomiaru tętna płodu takie jak Jumper Medical JPD-100E oferują dodatkowo opcję wyświetlania otrzymanego wyniku bezpośrednio na wyświetlaczu. Domowy detektor tętna płodu JPD-100E, oprócz głośnika, posiada też w miejscu głośnika wyjście słuchawkowe pozwalające na rejestrację tętna dziecka.
Odsłuch bicia serca płodu możliwy jest dzięki zastosowaniu fal ultradźwiękowych. Ich natężenie zawsze jest niższe od wartości ustalonych przez Amerykański Instytut Ultradźwięków w Medycynie, dzięki czemu są całkowicie nieszkodliwe dla matki i dziecka rozwijającego się w jej łonie. Głowica detektora tętna płodu JPD-100E wysyła falę o wysokiej częstotliwości (2,5MHz), która po napotkaniu na swojej drodze różnych tkanek, wraca częściowo w kierunku głowicy. Następnie odbite fale zostają przetworzone na sygnał elektryczny, a po wzmocnieniu oraz filtracji na sygnał dźwiękowy. Zasada pracy detektora tętna płodu oparta jest o efekt Dopplera. Każdy ruchomy obiekt na drodze fali ultradźwiękowej zmienia jej częstotliwość, a zmiana ta zależna jest od prędkości tego obiektu.

Opinie

Nie będę ukrywać, że lubię rzeczy modne, a detektor był reklamowany przez żonę pewnego znanego piłkarza ;) więc musiałam i ja spróbować. Sprzęt, który otrzymałam okazał się zgrabny, poręczny i bardzo prosty w użyciu – wystarczy niewielka ilość specjalnego żelu i już możemy zaczynać. A efekty dźwiękowe cudowne! Mój własny podsłuch brzucha – nie wyobrażam sobie, że mogłabym tego nie mieć. Polecam firmę – miło i sprawnie – dla mnie 5 z plusem!
Ola A.
Warszawa
Moja współpraca z Rentmama nie zaczęła się zbyt dobrze – dwa dni bez odpowiedzi na maila. Pomyślałem firma – krzak. Ale po dwóch dniach skontaktował się ze mną przedstawiciel firmy przepraszając za zwłokę. Ustaliliśmy czas trwania umowy i termin dostarczenia. Obyło się już bez wpadki. Urządzenie jest dobrej jakości, dźwięk jest wyraźny, wyświetlacz odpowiednio duży. Reasumując – radzę popracować nad szybszym odzewem na zapytania klientów, poza tym jest ok.
Andrzej B.
Warszawa
To był prezent od teściowej... Oglądała program, gdzie pokazywali takie urządzenie i jak się potem przyznała, chciała posłuchać wnuka zanim się jeszcze urodzi. Wypożyczyła detektor na dwa tygodnie – nie wiedziała, jak zareagujemy z mężem na taką 'niespodziankę'... Kiedy usłyszałyśmy serduszko, obie nie mogłyśmy ukryć wzruszenia. To był najlepszy prezent jaki mogłam dostać. Oczywiście przedłużyliśmy umowę o kolejne tygodnie, a teściowa często wpada posłuchać wnusia.
Alicja T.
Gdańsk

Wysyłaliśmy do następujących miast